ساعت کاری ما در «شرکت ایده ورزان» شنبه تا چهار شنبه 9:00 تا 17:30| 9127 9107 021

معرفی

خانه/معرفی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه پانزدهم: مهندسی خرید پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:44:23

درس قبل : شماره گذاری ویرایش مدارک مهندسی پروژه (نسخه بندی مدارک مهندسی) همانطور

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه پانزدهم: مهندسی خرید پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:44:23

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه چهاردهم: شماره گذاری ویرایش مدارک مهندسی پروژه (نسخه بندی مدارک مهندسی) / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:44:11

درس قبل: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (بازبینی مدارک) در جلسات قبل به تشریح

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه چهاردهم: شماره گذاری ویرایش مدارک مهندسی پروژه (نسخه بندی مدارک مهندسی) / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:44:11

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سیزدهم: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (بازبینی مدارک) / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:44:00

درس قبل: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (تولید مدارک) در جلسه قبل به سرفصل

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سیزدهم: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (بازبینی مدارک) / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:44:00

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوازدهم: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (تولید مدارک) / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:43:45

درس قبل : مدیریت کیفیت مدارک مهندسی پروژه در جلسه قبل به سرفصل مدیریت

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوازدهم: گردش کار مدارک مهندسی پروژه (تولید مدارک) / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:43:45

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه یازدهم: مدیریت کیفیت مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:43:32

درس قبل: مدیریت MDR پروژه در جلسه قبل به سرفصل مدیریت MDR پرداخته شد

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه یازدهم: مدیریت کیفیت مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:43:32

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دهم: مدیریت MDR پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:43:07

درس قبل: شماره گذاری مدارک مهندسی پروژه مقدمه: در جلسه قبل به تشریح فاکتورهای

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دهم: مدیریت MDR پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:43:07

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه نهم: شماره گذاری مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:42:54

درس قبل: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه در جلسه قبل به تشریح

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه نهم: شماره گذاری مدارک مهندسی پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:42:54

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هشتم: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:42:33

درس قبل : محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه مقدمه: در جلسه قبل به چگونگی

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هشتم: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:42:33

محدودیت زمانی بهره وری و کیفیت را افزایش میدهد…تا یک نقطه ی مشخص

1399/12/17 8:16:28

فرض کنیم شما روی یک پروژه با محدودیت زمانی یک ساله کار می کنید.

محدودیت زمانی بهره وری و کیفیت را افزایش میدهد…تا یک نقطه ی مشخص1399/12/17 8:16:28

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هفتم: محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق

1400/1/7 12:41:17

درس قبل: اصلاح مدارک مهندسی در جلسه قبل در خصوص اصلاح مدارک مهندسی و

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه هفتم: محاسبه پیشرفت فاز مهندسی پروژه/ مهندس سید مسعود سیدی مطلق1400/1/7 12:41:17