فضای کار

مدیریت محدوده و زمان

 • ایجاد ساختار شکست کار WBS
 • نمایش و ویرایش ساختار شکست کار WBS
 • امکان جست و جو در ساختار شکست کار WBS
 • امکان درج تخصیص و مصرف منابع روی سطوح WBS
 • امکان تعریف اقلام قابل تحویل روی سطوح WBS
 • نمایش نمودار گانت
 • ایجاد قلم های کاری پروژه ای ذیل پایین ترین سطح WBS در ساختار ماتریسی
 • نمای اقلام کاری پروژه
 • دریافت فایل خروجی ساختار شکست کار WBS
 • امکان پیوست انواع فایل به قلم های کاری به بخش های مختلف ساختار شکست کار WBS
 • امکان به کارگیری چرخه ی متفاوت برای تک تک اقلام کاری