نقش ها و امنیت

  • امکان ایجاد نقش های مختلف پروژه ای و سازمانی بر اساس ساختار ماتریسی
  • امکان ایجاد دسترسی به بخش های مختلف نرم افزار برای هر نقش
  • تخصیص نقش به کاربر
  • امکان تغییر نقش افراد در ضمن نگهداری اثر فعالیت های فرد در نقش قبلی
  • تنظیمات دسترسی کاربران به ویجت ها
  • نمایش گزارش حضور کاربران در نقش ها و دسترسی به بخش های مختلف