مدیریت خرید

 • امکان ایجاد چرخه ی اختصاصی خرید
 • امکان پیاده سازی PMS روی چرخه و ایجاد درصد پیشرفت اتوماتیک
 • امکان بارگذاری MTO و اتصال اتوماتیک آن به سطوح مورد نظر در WBS
 • یکپارچگی با سایر بخش ها اعم از مهندسی و ساخت؛ در صورت نصب این ماژول ها
 • امکان مدیریت تامین کنندگان شامل ایجاد پایگاه داده پیمانکاران، ایجاد Short List، رتبه بندی تامین کنندگان، ثبت سوابق تامین کنندگان، وضعیت تامین کنندگان، برگزاری مناقصه و یا استعلام قیمت، ثبت مکاتبات.
 • زمانبندی فعالیتهای خرید از زمان ثبت شماره MR/MTO (Material take off) تا زمان دریافت تجهیز در سایت (Receive On Site /Yard Arrival)
 • امکان اقدام به خرید مستقیم از تامین کننده، انجام مناقصه و یا استعلام قیمت از تامین کننده
 • چرخش پیشنویس تا تایید نهایی و امضای قرارداد
 • یکپارچگی با ماژول مالی و قراردادها؛ در صورت نصب
 • مدیریت نسخ MR و امکان دسترسی به تغییرات ایجاد شده تا زمان رخداد خرید
 • پایش وضعیت پیشرفت تولید
 • مدیریت جزییات بازرسی
 • مدیریت حمل و نقل و بیمه
 • مدیریت مالی خرید (یکپارچه با ماژول مالی و قراردادها در صورت نصب ماژول)
 • کدگذاری بر اساس تنظیمات انجام شده در بخش رویه های شماره گذاری
 • امکان پیوست فایل در بخش های مختلف ماژول
 • امکان اضافه شدن فیلدهای اختصاصی توسط کاربر در بخش های مختلف ماژول
 • ارایه ویجت گزارشات در داشبورد

مدیریت خرید