گزارشات پروژه

 • گزارش فعالیت ها با وضعیت حاد
 • گزارش فعالیت های تاخیر یافته
 • گزارش فعالیت های اولویت دار هفته ی بعد
 • نمودار S-Curve
 • گزارش مقایسه ی برنامه های زمانبندی پروژه
 • گزارش وضعیت پروژه طبق WBS
 • گزارش وضعیت پروژه طبق اقلام کاری
 • گزارش وضعیت اقلام کاری در مراحل برنامه و چرخه
 • گزارش جریان نقدی پروژه ها
 • گزارش جریان نقدی قراردادها
 • گزارش مصرف منابع پروژه ای
 • هیستوگرام مصرف منابع پروژه ای
 • گزارش تخصیص منابع کاری
 • گزارش تخصیص منابع