اخبار پروژه

  • امکان درج عنوان، چکیده و متن خبر
  • امکان انتخاب تاریخ خبر
  • امکان انتخاب عکس متناسب برای خبر
  • نمایش لیست خبرها
  • امکان پیوست فایل
  • ارایه ویجت اخبار به صورت پروژه ای و تجمیع شده در داشبورد