مشکلات پروژه

 • امکان ایجاد دسته بندی مشکلات پروژه
 • امکان ایجاد انواع وضعیت مشکلات پروژه
 • مشخصات هویتی مشکلات پروژه شامل: عنوان مشکل، توضیحات
 • تعیین مسئول رسیدگی به مشکل و ارسال مشکل به کارتابل او جهت اقدام
 • امکان ارجاع مجدد مشکل در کارتابل
 • انتخاب تاریخ شناسایی و تاریخ سررسید
 • انتخاب دسته بندی و وضعیت مشکل
 • تعیین شدت مشکل
 • نوشتن شرح اقدام توسط مسئول مشکل
 • نمایش لیست و تاریخچه ی مشکلات
 • امکان پیوست فایل
 • ارایه ویجت مشکلات به صورت پروژه ای و تجمیع شده در داشبورد