بخش کاربری

بخش کاربری

  • ارایه فایل راهنما در تمامی صفحات نرم افزار
  • امکان انتخاب زبان توسط کاربر در بدو ورود به نرم افزار
  • ارایه کارتابل متنوع به کاربر متناسب با دسترسی
  • صندوق دریافت پیام داخلی
  • امکان درج امضای الکترونیک
  • پروفایل کاربری
  • امکان اضافه شدن Captcha به صفحه لاگین
  • امکان استفاده از SSO با پروتوکل LDAP