ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

 • امکان تعریف انواع پارامتر از لحاظ سیستمی (جمع آوری اطلاعات اتوماتیک از سامانه های دیگر) و غیر سیستمی (جمعی آوری اطلاعات در سامانه
 •  تعریف دوره های پایش دلخواه برای پارامترها
 •  امکان الصاق شناسنامه و فایلهای راهنما برای هر پارامتر به صورت مجزا
 •  امکان تعریف روشهای ورود اطلاعات و سطوح مختلف شامل
  0 تک انتخابی
  0 چند انتخابی با امکان تعیین امتیاز هر انتخاب
  0 ورود امتیاز به صورت مستقیم
  0 ورود عدد و محاسبه امتیاز بر اساس عدد وارد شده
 •  تعریف شاخصها با ترکیب چند پارامتر بواسطه فرمول
 •  امکان تعریف شاخصها به صورت بیشتر بهتر/کمتر بهتر
 • امکان دریافت انواع گزارشات ترکیبی سازمانی و فردی
 •  امکان یکپارچگی با ماژولهای برنامه عملیاتی، تایم شیت، چابک و مدیریت پروژه (در صورت نصب این ماژول ها) برای دریافت گزارشات یکپارچه و تجمیعی از وضعیت بخشهای مختلف سازمان و پرسنل و تشکیل انواع کارنامه¬های دوره¬ای.
 • ارزیابی سازمان
  0 امکان برش پارامترهای ارزیابی عملکرد سازمانی به بازوهای اجرایی
  0برنامه ریزی نیل به اهداف و بهبود شاخصها در سطح بازوهای اجرایی
  0 کارتابل خوداظهاری و ارزیابی پارامترهای سازمانی بر اساس برش بندی
  0 امکان دریافت انواع گزارش های پیشرفتی و مقایسه ای
 • ارزیابی فردی
  0 امکان تعریف مشاغل و گروه مشاغل
  0 ارتباط پارامترهای ارزیابی برای هر شغل و یا گروه شغلی
  0 ثبت توافقنامه همکاری بر اساس پارامترهای ارزیابی
  0 خوداظهاری پارامترهای بوسیله پرسنل بر اساس آخرین توافقنامه در بازه های تعیین شده برای هر پارامتر
  0ارزیابی خوداظهاری صورت گرفته بوسیله مدیران سازمانی

ارزیابی