ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

مدیریت عملکرد کامل و همه جانبه یا مدیریت عملکرد جامع، یک رویکرد چندسطحی، چندبعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است.

ماژول ارزیابی عملکرد در سامانه IPMP یکی از ماژول‌های سازمانی است که در دو سطح فردی و سازمانی، به این موضوع می پردازد.

 

ارزیابی عملکرد فردی در سه‌بعد سنجش می‌شود:

 1. بعد رفتاری ( اخلاقی، ارزش، فرهنگ)
 2. بعد شایستگی ( دانش، مهارت، نگرش)
 3. بعد نتیجه‌ای (مبتنی بر اهداف عملکردی و برنامه های عملیاتی)

که هر یک از این ابعاد در هر سال وزن خود را دارند.

مدیریت ضرایب گروه پارامتر

شاخص های نتیجه ای از سه منبع تعریف و مشاهده می شود:

 • گام های مربوط به برنامه‌های عملیاتی و فعالیت‌های پروژه‌ها که به فرد تخصیص داده شده است( بصورت خودکار از ماژول مدیریت پروژه و برنامه های عملیاتی در کارتابل فرد می نشیند)
 • شاخص هایی که پس از تجزیه و تحلیل شغل برای فرد با توجه به اهداف و انتظارات شغلی تعریف شده است و توسط مدیر مربوطه یا مدیریت منابع انسانی وارد شده و هدف‌گذاری می شود.
 • فعالیت های موردی که مدیر برای فرد تعریف می کند. این موارد می‌تواند اقداماتی باشد که در راستای تحقق یک شاخص یا در جهت انجام ماموریت و کارهای روتین واحد توسط مدیر برای فرد تعریف می گردد ولی به صورت جداگانه به برنامه عملیاتی تبدیل نشده است.

بانک پارامترهای ارزیابی فردی

 

مراحل مدیریت عملکرد فردی

 

 • برنامه‌ریزی و هدفگذاری عملکرد: در ابتدای دوره‌های ارزیابی عملکرد، که معمولا 3 ماهه است، مدیر موظف است در جلسه‌ای با مشارکت فرد به گفتگو نشسته و فرم توافق نامه عملکردی به شرح زیر را تکمیل کند.

ویزایش توافقنامه

 • ثبت وقایع حساس: پس از شروع دوره ارزیابی عملکرد، مدیران موظف اند در بازه های کوتاه مدت، هفتگی و ماهانه نقاط حساس رفتاری، شایستگی و عملکردی کارکنان را در فرم وقایع حساس ثبت کنند.

ثبت وقایع حساس

 

 •  ارزیابی عملکرد و بازخورد: پس از پایان دوره ارزیابی، خود فرد، مدیر مستقیم(به عنوان مثال رییس اداره) و مدیر بالاتر امتیازات ارزیابی خود را، به ازای هر شاخص تعریف شده در ابتدای آن دوره، در فرم ارزیابی عملکرد  وارد می کنند تا نمره نهایی عملکرد هر فرد مشخص گردد.

کارتابل

سایر امکانات ماژول مدیریت عملکرد

 

 • امکان ورود یا تعریف هر دسته از شاخص ها و انتظارات فردی(شامل رفتاری، مهارتی و کاری) ، وزنها، هدف گذاری ها و یا ویرایش کردن آنها در هر دوره ارزیابی یا انتقال شاخص ها به دوره ارزیابی بعدی
 • تعریف دسترسی های تعریف شاخص، هدف گذاری شاخص، ویرایش شاخص و هدف آن، پاک کردن شاخص و یا انتقال شاخص براساس پست های سازمانی
 • امکان ایجاد توافق‌نامه میان کارشناس و مدیر در ابتدای دوره
 • امکان ثبت وقایع حساس توسط مدیر در طول دوره
 • امکان تعریف و هدف‌گذاری شاخص‌های جدید طی هر دوره
 • امکان ارزیابی شاخص ها توسط خود فرد، مدیر مستقیم و مدیر بالاسری و محاسبه میانگین وزنی امتیازها در انتهای دوره ارزیابی
 • امکان گزارش‌گیری از امتیازات و نمره عملکردی افراد در انتهای دوره
 • امکان نمایش پیشرفت نمودار رشد فردی هر کارشناس در طی چند دوره در هر شاخص
 • قابلیت فرمول‌دهی جهت محاسبه کارانه
 • امکان ارائه کارنامه برای هر فرد در پایان هر دوره
 • امکان مرور و گزارش گیری از وظایف و انتظارات تخصیص داده‌ شده به هر فرد در بازه زمانی مشخص

ارزیابی عملکرد سازمانی

در این ماژول تمامی پارامترهای قابل اندازه گیری سازمان (کمی) شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار می­گیرند. پارامترهایی که به صورت وب سرویس قابل از سامانه های دیگر قابل احصا هستند به طور مستقیم و سایر پارامترهای بر اساس یک فرایند خود اظهاری و ارزیابی انطباق پایش می­شوند.

در گام بعد، سازمان می­تواند شاخص هایی را بر اساس پارامترهای قبلی تعریف کرده  و بدین شکل برای تدوین برنامه استراتژیک های سال های آتی تصمیمات بهتری را اخذ کند.

در شکل زیر بانک پارامترهای سازمانی را مشاهده می­کنید:

بانک پارامترهای ارزیابی سازمانی

همچنین در شکل زیر پنجره خود اظهاری مرتبط با پارامترهای سازمانی را مشاهده می­کنید:

ثبت خود اظهاری

 

در انتها پس از ثبت و ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی، کارنامه فردی و سازمانی برای هر فرد و واحد سازمانی ایجاد میشود و امکاناً کارانه نیز محاسبه میشود.

این محاسبات بر اساس ترکیب عملکرد فردی و سازمانی انجام میشود.

سمت شغلی وزن نمره عملکرد واحد سازمانی زیر مجموعه وزن نمره عملکرد فردی
معاون 90% 10%
مدیر 80% 20%
معاون مدیر 70% 30%
رئیس اداره 60% 40%
کارشناس و کارمند 50% 50%

گزارش کارنامه فردی