تخصیص خودکار اقلام کاری

  • اتصال اقلام کاری بین زمانبندی ها و شکست کارهای مختلف بر اساس کد فعالیت
  • اتصال اقلام کاری بین زمانبندی ها و شکست کارهای مختلف بر اساس کد WBS
  • اتصال اقلام کاری بین زمانبندی ها و شکست کارهای مختلف بر اساس نام تکراری