ریسک های پروژه

 • امکان ایجاد دسته بندی ریسک ها
 • تعیین عنوان، شرح، نوع و دسته بندی ریسک
 • تعیین تاریخ شناسایی ریسک
 • تعیین پاسخ و پشتیبان پاسخ ریسک
 • تعیین مسئول رسیدگی به ریسک و ارسال ریسک به کارتابل او جهت اقدام
 • امکان ارجاع مجدد ریسک در کارتابل
 • تعیین احتمال، شدت اثر و قابلیت تشخیص ریسک
 • محاسبه ی RPN ریسک
 • نمایش لیست و تاریخچه ی ریسک ها
 • امکان پیوست فایل
 • ارایه ویجت ریسک ها به صورت پروژه ای و تجمیع شده در داشبورد