نمودار گانت

  • نمایش موقعیت زمانی
  • نمایش روابط پیش نیازی
  • نمایش در بازه های زمانی هفتگی، ماهانه، و سالانه