دریافت فایل خروجی شکست کار یا برنامه

  • امکان ایجاد خروجی با فرمت های مختلف
  • امکان انتخاب شکست کار و برنامه زمانبندی