روش های محاسبه ی برنامه ای

  • امکان ایجاد محاسبه ی پیشرفت برنامه ای به صورت خطی طبق نظر کاربر
  • امکان ایجاد محاسبه ی پیشرفت برنامه ای به صورت پلکانی به میزان انتخابی کاربر
  • نمایش لیست روش های محاسبه ی ایجاد شده