مدیریت ذینفعان

  • امکان ایجاد ذینفعان خارجی (حقیقی و حقوقی)
  • خوانش ذینفعان داخلی از ساختار سازمانی
  • ثبت مشخصات کامل ذینفع حقوقی و متمایز کردن آن ها با شناسه ملی و شماره ثبت
  • ثبت مشخصات کامل ذینفع حقیقی و متمایز کردن آن ها با کد ملی از یکدیگر
  • امکان اتصال ذینفعان مرتبط به یکدیگر
  • امکان اضافه شدن فیلد اختصاصی توسط کاربر