مدیریت پروژه از راه دور در عصر کرونا: 6 نکته در مدیریت تیمهای توزیع شده

1399/2/8 12:33:16

1-تعیین شفاف انتظارات در هنگام انتقال کسب و کار به دورکاری ، مدیران باید