نرم افزار مدیریت پروژه چابک

نرم افزار مدیریت پروژه چابک IPMP ابزاری برای مدیریت همه جانبه ی پروژه است؛ از این رو تمرکز اصلی نرم افزار امکان تعریف صحیح پروژه و ایجاد امکانات مناسب برای راهبری انواع پروژه هاست. پس از پوشش کامل راهبری پروژه به روش آبشاری، امکان راهبری پروژه روش چابک با تکیه بر دو روش اسکرام و کانبان نیز فراهم شده است.
در همین راستا ابزارهای مورد نیاز برای تعریف پروژه به روش اسکرام و پوشش تمام اصول این روش از جمله تعریف بک لاگ، اسپرینت، درختواره ی نیازمندی ها بر اساس epic, feature, story, task، و برد اسکرام در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، تعریف بردهای متعدد و همچنین تعریف کارها بدون وابستگی به پروژه این امکان را ایجاد میکند که بدون تعریف پروژه هایی که انطباقی با تعریف استاندارد پروژه ندارند برای واحدهای سازمانی، برد متناسب با فعالیت های آن واحد تعریف نمود و روند اجرای کارها را کنترل کرد.
همچنین این امکان در نظر گرفته شده است که بتوان برای راهبری پروژه از ترکیب هر دو روش آبشاری و چابک به صورت هیبریدی بهره جست.
در بخش گزارشات نیز، امکان مشاهده ی گزارشات با طراحی گرافیکی مناسب در یک صفحه (داشبورد) برای کاربر وجود دارد.
انعطاف پذیری زیاد در بخش های مختلف از جمله تعریف فیلدهای تعریف کار، تغییر ستون های برد، فیلترها، دسته بندی ها و نوع نمایش های متعدد در بردها به کارگیری نرم افزار را برای انواع سازمان ها و برای پروژه های کوچک و بزرگ تسهیل میکند.
همچنین با توجه به زیرساخت مناسب نرم افزار، امکان توسعه بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.

 

ایجاد و کنترل پروژه با نرم افزار مدیریت پروژه چابک

 

 • رویکرد اولیه در نرم افزار مدیریت پروژه چابک IPMP پروژه میباشد، از این رو پروژه ها با در نظر گرفتن تمام وجوه پروژه در این نرم افزار تعریف میشود.
 • امکان ایجاد پروژه برای استفاده از روش اسکرام وجود دارد (از طریق ویزارد ایجاد پروژه).
 • میتوان برای پروژه نقش های متعدد با سطح دسترسی متفاوت تعریف نمود.

پروژه های اسکرامی

 • هنگام ایجاد پروژه برای این روش میتوان تیم پروژه را تعیین نمود.
 • هنگام ایجاد پروژه برای این روش امکان همنگاشت (map) پروژه اسکرامی با پروژه های آبشاری وجود دارد در نتیجه میتوان پروژه را به صورت هیبریدی راهبری نمود.
 • هنگام ایجاد پروژه برای این روش امکان تعریف تیم پروژه وجود دارد.
 • بر اساس تخمین های اولیه میتوان مدت اسپرینت ها و تعداد اسپرینت مورد نیاز برای تکمیل پروژه را مشخص نمود.
 • امکان تعریف بک لاگ پروژه و اسپرینت وجود دارد.
 • امکان تعریف اسپرینت و بک لاگ اسپرینت وجود دارد.

نرم افزار مدیریت پروژه چابک

 

پروژه های کانبانی

 

 • تمام پروژه هایی که برای استفاده از روش اسکرام ایجاد نشده اند امکان استفاده از روش کانبان را دارند.

 

ایجاد برد

 • بردها فارغ از پروژه ایجاد میشوند (در هر برد میتوان کارهای پروژه های مختلف ایجاد شده در آن برد را مشاهده کرد).
 • میتوان بردهای متعدد با ستون های مختلف ایجاد نمود (به عنوان مثال میتوان برای هر واحد سازمانی برد اختصاصی با ستون های متناسب با کارهای آن واحد تعریف کرد).
 • هر ستون نمایانگر وضعیت کارهای زیر مجموعه ی آن ستون است.
 • امکان ایجاد ارتباط بین بردها وجود دارد.
 • در هر برد امکانات زیادی برای چیدمان، دسته بندی و فیلتر نمایش کارتهای در برد وجود دارد (بر اساس مسئولین، برچسبها، ایجاد کننده و …).
 • امکان تعریف کار اتمام یافته (DoD) برای هر وضعیت(ستون) در هر برد و برای نوع کارهای مختلف وجود دارد و هنگام تغییر وضعیت انجام آنها کنترل می شود.
 • امکان مشاهده ی کارهای یک برد به صورت جدولی نیز وجود دارد.
 • امکان مشاهده ی کارهای یک برد روی تقویم وجود دارد.
 • امکان مشاهده تمام کارهای یک برد (تمام کارهای تمام پروژه ها، کارهای بدون پروژه، تمام کاربران، و …) یکجا

 

ایجاد کار

 

 • کارهای ایجاد شده میتوانند پروژه ای یا غیر پروژه ای تعریف شوند.
 • فیلدهای موجود روی پنجره ی ایجاد کار قابل ویرایش هستند.
 • انواع کار پیش فرض وجود دارد که میتواند مطابق نیاز سازمان تغییر یابند.
 • برای پروژه های اسکرام نیازمندی های شناسایی شده ی پروژه در بک لاگ به صورت درختواره ای از epic, feature, story, task قابل تعریف است.
 • در پنجره ی تسک، درختواره ی بالاسری مشخص است.

گزارش گیری

 

 • گزارشات مرتبط متعددی به صورت گرافیکی وجود دارد (از جمله تعداد تسک ها به تفکیک برد، velocity، burndown اسپرینت و …).
 • در صورت ایجاد همنگاشت برای پروژه اسکرامی، امکان دریافت گزارشات پروژه های آبشاری (مانند درصد پیشرفت پروژه) نیز وجود دارد.

نرم افزار مدیریت پروژه چابک