مدیریت تقویم ها

  • امکان تعریف تقویم های کاری پروژه
  • تعیین روزهای کاری در هفته و ساعات کاری هر روز
  • تعیین روزهای استثنا
  • مشاهده لیست تقویم ها
  • کپی کردن تقویم
  • خروجی گرفتن از تقویم
  • بارگذاری تقویم