ورود از نرم افزار های کنترل پروژه

  • امکان بارگذاری فایل زمانبندی و شکست کار پروژه از نرم افزار های معمولی Primavera و Microsoft Project و …
  • نرمالسازی اوزان در فایل بارگذاری شده
  • کنترل صحت فایل بارگذاری شده
  • بارگذاری ساختار شکست کار و زمانبندی به تعداد مورد نیاز روی یک پروژه
  • امکان Replan و Reschedule از طریق بارگذاری فایل
  • امکان بارگذاری یا به روز رسانی منابع از طریق فایل بارگذاری شده
  • امکان بارگذاری یا به روز رسانی تقویم های پروژه و تنظیم آن به عنوان پیش فرض
  • ایجاد یا بروزرسانی CBS پروژه بر اساس ستون  Cost