شناسنامه پروژه

  • تعریف مشخصات هویتی پروژه شامل: عنوان پروژه، کد پروژه و …
  • تعیین نوع پروژه و وضعیت پروژه
  • اتصال پروژه به ساختار سازمانی مربوط
  • تعیین موقعیت جغرافیایی استاندارد کشوری و روی نقشه ی آنلاین یا آفلاین
  • تعیین راهبر پروژه
  • تعیین احجام پروژه
  • امکان اضافه نمودن فیلدهای مورد نظر کاربر در فرم شناسنامه