تنظیمات پروژه

  • امکان به کارگیری چند ساختار شکست WBS
  • امکان به کارگیری چند برنامه زمانبندی
  • انتخاب امکان نمایش آخرین پیشرفت تایید نشده
  • ایجاد امکان ثبت تاریخ در بخش ثبت پیشرفت واقعی پروژه
  • امکان انتخاب تقویم پیش فرض
  • امکان تعیین مسئول مستقیم فعالیت ها (اقلام کاری)