موتور طراحی چرخه

  • ایجاد و طراحی چرخه برای بخش های مختلف نرم افزار اعم از تاییدیه پیشرفت اقلام کاری، صورت وضعیت، مناقصه، مهندسی، خرید و …
  • امکان ساخت چرخه به شکل drag and drop
  • امکان ایجاد مرحله ورود اطلاعات یا تایید اطلاعات
  • امکان ایجاد مرحله تصمیم گیری کاربر یا تصمیم گیری خودکار
  • امکان ایجاد مرحله ی تاییدیه موازی یا تاییدیه موازی پویا
  • امکان ایجاد دوربرگردان در چرخه
  • امکان تنظیم درصد پیشرفت خودکار در چرخه
  • تنظیم دسترسی نقش های پروژه ای و سازمانی روی چرخه
  • امکان پیاده سازی رویه های مهندسی و خرید و PMS مربوط به هر کدام روی چرخه
  • امکان تنظیم عنوان، شرح و آرگومان برای هر مرحله