مدیریت فرم ها و فرآیندها

  • امکان ایجاد مدل داده بدون محدودیت
  • امکان ایجاد مدل فرم بدون محدودیت
  • امکان ایجاد فرم های مورد نیاز بدون محدودیت
  • امکان ایجاد چرخه های ساده و پیچیده به وسیله ی موتور طراحی چرخه بر مبنای استاندارد BPMN 2.0
  • امکان چرخش فرم ها در فرآیندهای طراحی شده
  • امکان تعریف سطوح دسترسی سازمانی و پروژه ای در چرخه های طراحی شده

مدیریت فرآیند