ارزش کسب شده (EVM) و قیمت تمام شده

  • ارائه گزارشات ارزش کسب شده (EV) و انواع نمودارها و گیج های مربوطه مانند SPI و CPI بر اساس قرارداد، پیمانکار، پروژه و گروه پروژه

بهای تمام شده