ارزش کسب شده (EVM) و قیمت تمام شده

هزینه و زمان همواره در اجرای یک پروژه نقش کلیدی دارند و مدیریت آنها  همراه یکی از چالش‌های اصلی پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ بوده است، با روی آوردن به مدیریت پروژه از طریق مدیریت ارزش کسب شده یا به اختصار EVM می‌توان این چالش را تا حد زیادی مدیریت کرد.

سابقه مدیریت ارزش حاصله به دهه 1960 در آمریکا و به کاربرد آن در وزارت دفاع آن کشور بر‌می‌گردد، اما شروع استفاده از این روش به صورت رسمی به سال 1967و به عنوان بخشی از استاندارد سیستم‌های کنترل زمانبندی و هزینه یا در پروژه‌های دولت باز می‌گردد.  در واقع مدیریت ارزش کسب شده؛ یکی ازاساسی‌ترین تکنیک‌های کنترل هزینه است و روشی برای اندازه‌گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه‌ها است. این روش کمک می‌کند که تا با مقایسه برنامه اولیه و پیشرفت واقعی میزان بهره‌وری پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. به عبارتی دیگر، مدیریت ارزش کسب شده (EVM) یک فرآیند مدیریت پروژه سیستماتیک است که به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد پروژه را اندازه گیری کنند. EVM تکنیکی است که برای ردیابی عملکرد یک پروژه در برابر خط مبنا پروژه استفاده می‌شود و با فرض محاسبه دقیق خط مبنا پروژه، بسیار موثر است.

استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در پروژه‌ها مزایای زیادی هم برای پیمانکاران و هم برای کارفرمایان دارد؛ در واقع با استفاده از EVM آنها می‌توانند میزان پیشرفت پروژه را تعیین کنند و همواره با برنامه اولیه مقایسه کنند و در نتیجه بتوانند بر عملکرد پروژه کنترل داشته باشند. با استفاده از آن میتوان دید دقیقی از وضعیت پروژه داشت، روند برنامه ریزی را بهبود بخشید، و از مشکلات زمانی و درآمدی که قرار است پیش آید آگاهی پیدا کرد.

در نهایت میتوان با EVM عملکرد پروژه را با دقت بیشتری پیش بینی کرد و در عین حال ریسک را کاهش داد و رضایت ذینفعان را کسب کرد.

ارزش کسب شده پروژه

 

امکانات نرم افزار:

 • امکان محاسبه هزینه واقعی (AC)، ارزش کسب شده (EV)، ارزش کنونی (PV) برای پروژه یا هر سطح از ساختار شکست کار.
 • امکان تعریف چهار روش محاسبه هزینه واقعی (AC) برای سازمان و یا ذینفع مربوطه : مبالغ تایید شده صورت وضعیت، مجموع پرداخت‌ها، مبالغ تایید شده صورت وضعیت‌ها+پرداخت‌های
 • بدون صورت وضعیت، هزینه واقعی منابع.
 • امکان تعریف دو روش محاسبه ارزش کسب شده (EV) برای سازمان و یا ذینفع مربوطه: سطح صفر CBS ضرب در پیشرفت واقعی، پیشرفت واقعی هر سطح از WBS ضرب در مبلغCBS مربوطه.
 • امکان تعریف دو روش محاسبه ارزش کنونی (PV) برای سازمان و یا ذینفع مربوطه: مجموع جریان نقدی تا کنون، سطح صفر CBS ضرب در پیشرفت برنامه‌ای، پیشرفت برنامه ای هر سطح از WBS ضرب در مبلغ CBS مربوطه.
 • امکان تعریف دو روش محاسبه کل بودجه اختصاص یافته (BAC) برای سازمان و یا ذینفع مربوطه: مجموع برنامه جریان نقدی خروجی، سطح صفر CBS.
 • امکان محاسبه انحراف از هزینه (CV) و انحراف از زمانبندی (SV) در نرم افزار برای پروژه و هر سطح از ساختار شکست کار.
 • امکان محاسبه و مشاهده شاخص عملکرد زمانبندی (CPI) و شاخص عملکرد هزینه (SPI) در نرم افزار.
 • امکان مشاهده پیشرفت و ارزش کسب شده همه پروژه‌های یک سبد پروژه در قالب یک ویجت.
 • امکان مشاهده گزارش تمام اطلاعات ارزش کسب شده پروژه‌های یک سازمان در یک صفحه به صورت یکجا.
 • امکان محاسبه و مشاهده نرخ یا نسبت بحرانی (CR) در نرم افزار.
 • امکان مشاهده CR, CPI, SPI در یک نمودار در قالب یک ویجت برای مقایسه و تحلیل بهتر.
 • وجود ویجت ارزش کسب شده شامل تمام شاخص‌های ارزش کسب شده برای گزارش‌گیری و کنترل پروژه هم در قالب نمودار در بازه‌های زمانی مختلف هم به صورت کلی.
 • وجود صفحه گزارش ارزش کسب شده برای هر سطح از ساختار شکست کار (تصویر 2).

ارزش کسب شده روی شکست کار