مدیریت ساخت

  • مدیریت فرم های گزارش روزانه
  • مدیریت برنامه های روزانه کارگاه
  • مدیریت Shop Drawing
  • تعریف جبهه های کاری (Work Front)
  • استخراج برنامه هفتگی
  • ارتباط با بخش های مهندسی و خرید (در صورت نصب این ماژول ها)

مدیریت ساخت