درس آموخته های پروژه

  • امکان درج عنوان، چکیده و متن درس آموخته
  • امکان انتخاب تاریخ درس آموخته
  • امکان انتخاب عکس متناسب برای درس آموخته
  • نمایش لیست درس آموخته ها
  • امکان پیوست فایل
  • ارایه ویجت درس آموخته ها به صورت پروژه ای و تجمیع شده در داشبورد