مدیریت منابع

  • امکان تعریف منابع سازمانی و پروژه ای بر روی سطوح WBS
  • امکان ایجاد گروه منابع
  • ایجاد منابع به سه شکل استاندارد: کار، هزینه، مواد
  • انتخاب نوع توزیع
  • نرخ استاندارد، هزینه به کارگیری، نرخ اضافه کاری
  • امکان تعریف جدول نرخ منبع در طول زمان
  • تخصیص و مصرف منابع از طریق «فضای کار»
  • گزارشات مصرف و تخصیص منابع
  • امکان ایمپورت منابع از فایل برنامه زمان بندی