هشدار هوشمند

  • ارسال پیام در هنگام رخدادهای سامانه بر اساس تنظیمات (مانند ورود کار به کارتابل افراد)
  • ارسال پیام بر اساس محاسبات و KPI های تنظیم شده (مانند انحراف درصد پیشرفت واقعی بیش از 20 درصد از برنامه ای)
  • امکان ارسال پیام از طریق SMS، اتوماسیون اداری، پیام داخلی، پیامرسان ها، ایمیل
  • امکان تهیه و تدوین متن پیام توسط کاربر
  • انتخاب نقش های سازمانی و پروژه ای که پیام به آن ها ارسال می شود متناسب با پیام ارسالی
  • امکان هشدار شرایط خاص و بحرانی در پروژه ها

هشدار هوشمند