اتصال به سامانه متره و برآورد

  • وارد کرد ریزه متره، برآورد، حمل، صورت وضعیت
  • وجود فهارست بهای از پیش تعریف شده در سیستم
  • وارد کردن آیتم های آنالیز بها به صورت شخصی سازی شده یا اخذ از سیستم
  • امکان گزارشش گیری های مختلف ریز مالی، مالی کلی و …

متره و برآورد