در درس قبل، تعریف برگه مرسوله یا ترانسمیتال به صورت زیر ارائه شد:

ترانسمیتال عبارت است از برگه تحویل مدارک که به صورت یک برگه پوششی جهت ارسال مدارک به  کارفرما و سایر ذینفعان پروژه، استفاده می شود. که شامل اطلاعات مدارک زیر مجموعه و همچنین هدف از ارسال مدرک (P.O.I) و همچنین برگه ای جهت رسید شدن تحویل ، می باشد.

دانلود جزوه ی جلسه دوم