درس قبل: انواع دفتر مدیریت پروژه و سطوح شایستگی

در بخش اول مبحث «دفتر مدیریت پروژه» در خصوص انواع دفتر مدیریت پروژه بر اساس درجه کنترل و همچنین سطوح پنجگانه شایستگی دفتر مدیریت پروژه، صفحاتی را ارائه نمودیم. مطرح شد که دفتر مدیریت پروژه به سه نوع پشتیبان، کنترل کننده و هدایت کننده تقسیم می­شوند. در نوع پشتیبان درجه کنترل نسبت به پروژه­ها در سطح پایینی قرار دارد. در نوع کنترل کننده درجه کنترل نسبت به پروژه­ها در سطح متوسطی قرار دارد و در نوع هدایت­کننده درجه کنترل نسبت به پروژه­ها در سطح بالایی قرار دارد.

در ادامه، سطوح شایستگی دفتر مدیریت پروژه در 5 سطحِ دفتر پروژه، PMOمقدماتی، PMO استاندارد، PMO پیشرفته و مرکز تعالی تشریح شد و ویژگیهای هر یک از سطوح و الزامات آن و چگونگی دستیابی به هر یک از مراحل مختلف توضیح داده شد.

همانطور که می­دانیم بایستی عمق و وسعت مسئولیت عملکردی دفتر مدیریت پروژه، با آنچه که در سازمان متبوع مورد نیاز می­باشد در تناسب باشد. این تناسب از طریق دو رویکرد اساسی محقق می­گردد: رویکرد نخست «مراحل پنجگانه­ ی سطوح شایستگی دفتر میدیریت پروژه» می­باشد که به آن اشاره شد و رویکرد دوم «مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه» است که شامل 20 فاکتور می­باشد و در این نوشتار نگاهی کلی به این مدل و کارکردهای 20 گانه آن در هندبوک دفتر مدیریت پروژه خواهیم داشت و به توضیح مختصر هر یک می­پردازیم تا ان شاءالله در آینده به تفصیل، هر یک از این فاکتورها را تشریح نماییم.

دانلود جزوه جلسه دوم