آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول: معرفی مرکز کنترل مدارک و کارشناس کنترل مدارک پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

مرکز اسناد پروژه (Document Control Center – DCC) جزئی از ارکان نوین بسیاری از پروژه ها در جهان امروز است. این بازوی اجرایی خصوصا در روشهای اجرای پروژه ها که در خانواده روشهای EPC قرار میگیرند از اهمیت حیاتی برخوردار است. این مرکز مسئول اولیه یکی از اساسی ترین فرآیندهای اجرای اینگونه پروژه ها یعنی …

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول: معرفی مرکز کنترل مدارک و کارشناس کنترل مدارک پروژه / مهندس سید مسعود سیدی مطلق ادامه »