درس قبل: دورگردانی بین دیسیپلینی

همانطور که طی جلسات گذشته مطرح شد پس از آماده شدن مدرک در دیسیپلینهای مختلف مهندسی بایستی از طریق ترانسمیتال داخلی به سایر گروههای مهندسی ارسال گردد و پس از دریافت نقطه نظرات آن گروهها به مدیر پروژه جهت تأیید تحویل گردد.

نقش ترانسمیتال داخلی در سازمان، ارسال مدرک به گروهها و مدیر پروژه و دریافت بازخورد از آنان می باشد. پس از تأیید مدرک توسط مدیر پروژه، مدرک تأیید شده بایستی به کارفرما ارسال گردد.

ارسال مدرک به خارج از سازمان از طریق فرم ترانسمیتال یا مرسوله صادره محقق می گردد.

دانلود جزوه جلسه پنجم