درس قبل: مرسوله صادره

در جلسه قبل در خصوص مرسوله صادره توضیحات نسبتاً مفصلی ارائه شد که از طریق این برگه، مدرک مهندسی به دست کارفرما و یا مشاور ِکارفرما خواهد رسید که یکی از اطلاعات مندرج در برگه مرسوله صادره، شماره کامنت شیت یا برگه اظهار نظر کارفرما می باشد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد در صورتیکه شماره ویرایش مدرک بالاتر از ویرایشِ نخستِ مدرک باشد این فیلد در مرسوله صادره تکمیل شده و حاوی شماره برگه اظهار نظر کارفرما خواهد بود.

دانلود جزوه جلسه ششم