مرکز کنترل مدارک

/برچست: مرکز کنترل مدارک

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول / مهندس مسعود سیدی مطلق

1398-4-20 16:10:08 +00:00

مرکز اسناد پروژه (Document Control Center - DCC) جزئی از ارکان نوین بسیاری از

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه اول / مهندس مسعود سیدی مطلق1398-4-20 16:10:08 +00:00