آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه سوم: کنترل ورودی طراحی / مهندس مسعود سیدی مطلق

1398/12/4 9:26:16

درس قبل: ترانسمیتال داخلی معمولا در سازمانهای پروژه محور در بخش مهندسی برای اینکه