آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوم: ترانسمیتال داخلی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق

در درس قبل، تعریف برگه مرسوله یا ترانسمیتال به صورت زیر ارائه شد: ترانسمیتال عبارت است از برگه تحویل مدارک که به صورت یک برگه پوششی جهت ارسال مدارک به  کارفرما و سایر ذینفعان پروژه، استفاده می شود. که شامل اطلاعات مدارک زیر مجموعه و همچنین هدف از ارسال مدرک (P.O.I) و همچنین برگه ای …

آموزش رسمی DCC مرکز کنترل مدارک – جلسه دوم: ترانسمیتال داخلی / مهندس سید مسعود سیدی مطلق ادامه »