ارکان چابک

چگونه اسکرام به ارکان چابک مرتبط شده است؟

ارکان چابک ارکان چابک برخی از فلسفه های اساسی چابک را شرح میدهد، که یکی از آنها اولویت برای کنترل فرآیند تجربی است _ که معتقد است دانش برگرفته از تجربه است و تصمیم گیری بر اساس آنچه شناخته شده، استوار است اسکرام نیز یک فرآیند تجربی بر اساس پایش ، سازگاری و شفافیت است. …

چگونه اسکرام به ارکان چابک مرتبط شده است؟ ادامه »