درس قبل: کنترل ورودی طراحی

در جلسه دوم آموزش کنترل مدارک مهندسی به مبحث مرسوله داخلی و مختصراً به دورگردانی بین دیسیپلینی اشاره شد که در این جلسه به تفصیل به این بخش خواهیم پرداخت.

فرآیند انجام فعالیتهای مهندسی داری ظرایف و بعضاً پیچیدگیهایی می باشد که در صورت عدم توجه به آنها در حین انجام فاز مهندسی می تواند منجر به هزینه های گزاف و دوباره کاریهای متعدد در فازهای بعدی انجام پروژه و یا حتی در مراحل بعدی فاز مهندسی گردد.

یکی از این ظرایف فاز مهندسی پرداختن به مقوله تضمین کیفیت مهندسی است که در حین انجام کار و طی فرآیند انجام فعالیتهای مهندسی بایستی پیاده سازی شود و از جمله آنها ساز و کار دورگردانی بین دیسیپلینی است که اصطلاحاً از آن به IDC یا Inter Disciplinary Check تعبیر می شود.

بسیاری از مدارک مهندسی با وجود اینکه توسط یک گروه یا دیسیپلین خاص تولید میگردند لیکن با سایر مدارک مهندسی در سایر دیسیپلینها در ارتباط می باشند به عبارتی پس از تولید نسخه اولیه آن بایستی آن را برای گروههایی که مدارکشان به این مدرک وابسته است و یا از این نقشه یا مدرک مهندسی تأثیر می پذیرند قرار داده شود به این کار اصطلاحاً دورگردانی یا دست گردانی مدارک مهندسی اطلاق می شود.

دانلود جزوه جلسه چهارم