درس قبل : شماره گذاری ویرایش مدارک مهندسی پروژه (نسخه بندی مدارک مهندسی)

همانطور که می دانیم ارتباط فاز مهندسی به عنوان آغازین فاز پروژه با فازهای خرید و ساخت پروژه بسیار حائز اهمیت می باشد. چراکه اساساً فاز مهندسی، طراحی و مهندسیِ فعالیتهای فازهای خرید و ساخت را در دستور کار دارد. و آنچه در فاز مهندسی انجام می شود موفقیت و یا عدم موفقیت در سایر بخشهای پروژه را رقم می زند.

بنابراین باید دقت کنیم که آنچه در فاز مهندسی در حال انجام است برای فاز مهندسی نیست بلکه کلیه فعالیتهای طراحی، تهیه نقشه­ها و مدارک مهندسی، تضمینی است برای انجام موفقیت­آمیز فازهای بعدی پروژه. به همین دلیل اهمیت دادن به فاز مهندسی به همراه صَرف هزینه های لازم به منظور مدیریت بهتر این فاز، استفاده از ابزارهای لازم نظیر سامانه های مدیریت پروژه به مثابه سرمایه گذاری است تا در فازهای خرید و ساخت بتوان سود این سرمایه گذاری را که همان، اجرای صحیح محدوده کاری پروژه با کارکرد درست و کیفیت مطلوب در زمان مناسب  و با هزینه کرد منطقی می باشد را عاید پروژه نماید.

مهندسی خرید پروژه شامل فعالیتهایی از فاز مهندسی است که با فاز خرید پروژه در ارتباط بوده و با هدف تسهیل فرآیند خرید، با رویکرد انعکاس درستِ نتایج فاز طراحی در فرایند فاز خرید صورت می پذیرد.

طی این جلسه به آموزش مفاهیم اصلی و کاربردی مهندسی خرید در پروژه خواهیم پرداخت تا از این طریق امکان درک بهتر مناسبات فیمابین فازهای مهندسی و خرید مهیا گردد.

دانلود جلسه پانزدهم