درس قبل: اقلام قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه

در جلسه قبل به تشریح اقلام قابل تحویل فاز مهندسی پروژه پرداخته شد و در این جلسه به نحوه شماره­گذاری این اقلام قابل تحویل که همان مدارک و نقشه های مهندسی هستند می­پردازیم. برای تخصیص یک شماره به یک مدرک، می توان متناسب با کاربری و نوع استفاده از آن شماره، از روشهای مختلفی استفاده نمود که برخی از روشهای بسیار ساده و برخی از روشهای پیچیده تری استفاده می نمایند. می توان شماره اختصاص داده شده به یک مدرک را به مثابه شناسنامه آن مدرک در نظر گرفت چرا که در بسیاری از موارد، ویژگیها و مشخصات آن مدرک در شماره آن مدرک منعکس خواهد شد و از طریق شماره می توان به جستجو و بازیابی مدارک پرداخت. 

در این جلسه می خواهیم به طور اجمالی به شماره گذاری مدارک و نقشه های مهندسی بپردازیم.

دانلود جلسه نهم