درس قبل: مدیریت MDR پروژه

در جلسه قبل به سرفصل مدیریت MDR پرداخته شد و نحوه ثبت اطلاعات مدارک مهندسی در دو حالت مدرک محور و ترانسمیتال محور به همراه نمونه گزارشات مطلوب آنها تشریح شد.

در MDR به ثبت اطلاعات ارسال مدارک و دریافت کامنتها و کنترل ویرایشهای مختلف تولید شده مدرک پرداخته می شود و ساماندهی و مدیریت مدارک تولیدی را از این طریق در دست داشیم ولیکن سوالی که ایجاد می شود این است که چگونه می توان کیفیت تولید مدارک مهندسی را کنترل نمود.

همانطور که می دانیم تولید مدارک مهندسی پروژه در دیسیپلینهای مختلف مهندسی صورت می پذیرد و با وجود یک سری مشترکات بین دیسیپلینهای مهندسی، هر دیسیپلین متناسب با حوزه تخصصی خود، ساز و کار و قانونمندیهای خاص خود را جهت انجام امر طراحی و تولید مدارک مهندسی مرتبط  دارا می باشد.

در این جلسه به سرفصل مدیریت کیفیت تولید اسناد و مدارک مهندسی پروژه خواهیم پرداخت.

دانلود جلسه یازدهم