ویدیوها

معرفی مختصر شرکت ایده ورزان و نرم افزار IPMP

معرفی هسته مدیریت پروژه نرم افزار IPMP و برخی از ماژول ها

معرفی ماژول مدیریت و ارزیابی برنامه های عملیاتی

معرفی ماژول مدیریت فرم ها و فرآیندها

معرفی ماژول مدیریت اسناد و مدارک مهندسی

معرفی ماژول مدیریت خرید

معرفی ماژول تایم شیت

معرفی ماژول مدیریت جلسات

معرفی ماژول مدیریت پروژه چابک

معرفی ماژول ارزیابی عملکرد

معرفی ماژول پرتفولیو

معرفی ماژول داشبورد ساز پویا

معرفی ماژول ارزش کسب شده