ویدیوها

معرفی مختصر شرکت ایده ورزان و نرم افزار IPMP

معرفی هسته مدیریت پروژه نرم افزار IPMP و برخی از ماژول ها

معرفی ماژول مدیریت و ارزیابی برنامه های عملیاتی

معرفی ماژول مدیریت فرم ها و فرآیندها