امکانات نرم افزار IPMP

بخش کاربری

شناسنامه پروژه

نقش ها و امنیت

تخصیص خودکار اقلام کاری

درس آموخته‌های پروژه

رویه‌های شماره گذاری

پنل کاربری

تنظیمات پروژه

موتور طراحی چرخه

مشکلات پروژه

گالری تصاویر

روش‌های محاسبه ی برنامه‌ای

داشبورد مدیریتی

تنظیمات پروژه

مدیریت منابع

ریسک های پروژه

گزارشات پروژه

مدیریت ذینفعان

فضای کار

نمودار گانت

محاسبات پروژه

اخبار پروژه

مدیریت تقویم ها

ورود از نرم افزار های کنترل پروژه