اختیار (Authority)

حق به کارگیری منابع پروژه، گسترش سرمایه ها، تصمیم گیری و ارائه تأییدهاست.

ادعا (Claim)

درخواست، تقاضا یا مطالبه حقوق فروشنده از خریدار و یا برعکس، در زمینه ی غرامت یا پرداخت، طبق ضوابط قانونی یک قرارداد است.

ارزش تجاری/کسب و کار (Business Value)

مفهومی منحصر به فرد برای هر سازمان است که مؤلفه های ملموس و ناملموس را در بر می گیرد. در حین به کارگیری مؤثر نظامات مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه، سازمان ها فرآیندهای تثبیت شده و قابل اتکایی را برای اهداف سازمانی و دستیابی به ارزش تجاری بیشتر از سرمایه گذاری های خود ، به کار می برند.

بودجه (Budget)

تخمین مصوب پروژه یا هریک از اعضای ساختار شکست کار یا هر یک از فعالیت هاست. همچنین به تعریف Estimate مراجعه کنید.

تأیید کردن (Approve)

اقدام برای تصدیق، تصویب، تأیید یا توافق رسمی.

تاریخچه ی تغییرات (Change History)

چگونگی و چرایی تفاوت یک ویرایش از مؤلفه های پیکره بندی را نسبت به ویرایش پیشین توصیف میکند.

تغییر (Change)

وقوع هر گونه مغایرت در نتایج مورد انتظار است؛ مواردی که اقلام تحویلی بر اساس مشخصات فنی تکمیل می شوند و مشخصات فنی مذکور دارای خطا هستند.

تنظیم تعجیل ها و تأخیرها (Adjusting Leads & Lags)

تکنیکی است برای یافتن راه هایی برای منطبق نمودن فعالیت های دارای تأخیر، با برنامه پروژه، در جریان اجرای پروژه بکار گرفته می شود.

توافق ها (Agreements)

هرگونه مدرک یا [شواهد] ارتباطات که طرح های اولیه ی پروژه را تعریف می کند و می تواند شامل قرارداد، تفاهم نامه، توافق نامه، توافق های شفاهی، ایمیل و نظایر آن باشد.

خریدار (Buyer)

مسؤول تأمین (خرید) محصولات، خدمات یا نتایج برای یک سازمان است.

درخواست تغییر (Change Request)

درخواست های مربوط به توسعه یا کاهش محدود پروژه، اصلاح سیاست ها، فرآیندها، برنامه ها یا رویه ها، اصلاح هزینه ها، یا بودجه ها یا بازنگری زمانی است. درخواست های تغییر می توانند مستقسم یا غیر مستقیم، با منشأ داخلی با خارجی و اختیاری یا الزامی از منظر حقوقی/قراردادی باشند. تنها درخواستهای تغییر رسمی و مستند بررسی و صرفاً درخواستهای تغییر تأیید شده، اجرا می شوند.

درخواست تغییر تأیید شده (Approve Change Request)

نوعی درخواست تغییر است که در جریان کنترل یکپارچه تغییر، مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.

دسته (Category)

توصیف کلیدی از پیش تعیین شده ایست که برای گروهبندی مؤلفه های بالقوه و تصویب شده به کار می رود تا تصمیگیری های آینده را تسهیل کند. دسته ها معمولاً مؤلفه های خود را به مجموعه ای از اهداف استراتژیک مرتبط می کنند.

زمان واقعی Actual Time (AT)

تعداد دوره های زمانی [طی شده] از زمان آغاز پروژه تا تاریخ [تعیین] وضعیت پروژه (Project Status Date)

سوابق تغییر (Change Log)

فهرست جامعی از تغییرات وارد شده در خلال پروژه است. این فهرست به طور معمول تاریخ وفوع تغییر و آثار آن را از منظر زمان، هزینه و ریسک را در بر می گیرد.

سیستم کنترل تغییر (Change Control System)

مجموعه ای از رویه های مستند رسمی که نحوه ی کنترل، تغییر و تصویب اقلام تحویلی پروژه و مستندات را تعریف میکنند. در اکثر حوزه های کاربردی سیستم کنترل تغییر، زیرمجموعه از سیستم مدیریت پیکربندی است.

شناسه فعالیت Activity Identifier (ID)

یک نشانه عددی یا متنی کوتاه و منحصر به فرد است که به هر فعالیت تخصیص می یابد و برای متفاوت نمودن فعالیت های پروژه از دیگر فعالیت ها به کار می رود. معمولا در یک نمودار شبکه زمانی، شناسه فعالیت منحصر به فرد است.

صلاحیت/ توانایی (Ability)

کیفیتی که نشان دهنده توان انجام کاری مشخص است، قدرت فیزیکی، ذهنی، مالی یا قاونی برای انجام کار، مهارت یا استعداد ذاتی یا اکتسابی

طوفان/چالش فکری (Brainstorming)

یک تکنیک عمومی خلاقیت و جمع آوری داده هاست که می تواند توسط یک گروه از اعضای تیم یا کارشناسان تخصصی برای شناسایی ریسک ها، ایده ها یا راه حل مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیت (Capacity)

منابعی (انسانی، مالی و داراییهای فیزیکی) که سازمان در اختیار مدیریت سبد پروژه برای انتخاب، سرمایه گذاری و اجرای مؤلفه های آن قرار می دهد.

علت (Cause)

رویداد یا شرایطی که هم اکنون وجود داشته و می تواند منجر به بروز ریسک شود.

فرضیات (Assumptions)

فرضیات عوملی هستند که برای برنامه ریزی کارها، بدون هیچ اثبات یا نشانه ای، درست/واقعی/قطعی در نظر گرفته می شوند. فرضیات تمامی جنبه های برنامه ریزی پروژه را تحت تأثیر قرار داده، و ناشی از تکامل تدریجی پروژه هستند.تیم پروژه فرضیات را به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی، شناسایی، مستند و اعتبارسنجی میکند.اغلب فرضیات توأم با ریسک هستند.

فعالیت (Activity)

جزئی از کارهای پروژه است که در طول دوره ای از پروژه انجام می شود.

قابلیت (Capability)

شایستگی های مبتنی بر بلوغ مدیریت پروژه را که باید برای اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه و تحویل محصولات و خدمات مدیریت پروژه در یک سازمان وجود داشته باشد، در بر می گیرد. قابلیت ها، گام های در حال توسعه ای هستند که به یک یا چند راهکار مناسب (BP) منجر می شوند.

کارهای ناتمام (Backlog)

کد فعالیت (Activity code)

یک یا چند مقدار متنی یا عددی است که بیانگر ویژگی های کار است، یا [مشخصه ای است که] به گونه ای فعالیت ها را طبقه بندی می کند که امکان مرتب یا فیلتر نمودن فعالیت ها را در گزارش فراهم کند.

گروه فرآیندی پایانی (Closing Process Group)

فرآیندهایی را شامل می شود که با هدف پایان رسمی تمام فعالیت های پروژه یا مرحله، در تمام گروه های فرآیندی انجام می شود.

مؤلفه ها (Components)

۱) پروژه های منفرد یا کارهای غیر پروژه ای که در قالب یک طرح گروه بندی شده اند. ۲) یک جزء منفرد از سبد پروژه که می تواند طرح، پروژه یا سایر کارها باشد. ۳)یک عنصر گسسته طرح یا سبد پروژه است.

مبنا (Baseline)

۱) ویرایش مصوبی از محصول کار است که تنها در چارچوب رویه رسمی کنترل تغییرات می تواند تغییر کند و به عنوان منایی برای مقایسه به کار می رود. ۲) یک برنامه مصوب مبتنی بر زمان (برای یک پروژه، یک مؤلفه ساختار شکست کاری، یک بسته ی کاری یا یک فعالیت) با اعمال تغییرات تأیید شده در محدوده، زمان، هزینه و جنبه های فنی پروژه است. معمولاً منظور مبنای فعلی است، اما ممکن است مبنای اصلی یا سایر مبناها مورد نظر باشد و به طور معمول به همراه یک توصیف کننده (مبنای هزینه، مبنای زمان، مبنای سنجش عملکرد یا مبنای فنی) به کار می رود.

محدودیت (Constraint)

۱) یک مؤلفه ی محدود کننده است که بر اجرای پروژه، طرح، سبد پروژه یا فرآیند تأثیر می گذارد. ۲) شرایط، کیفیت یا احساس محدود بودن برای انجام یا عدم انجام کاری؛ یک انحصار یا محدودیت اجرایی [با منشاء] داخلی و خارجی برای یک پروژه که بر عملکرد پروژه یا فرآیند مؤثر است.

مدت فعالیت (Activity Duration)

زمان تقویمی بین شروع و پایان یک فعالیت

مدت واقعی (Actual Duration)

در صورتی که فعالیت تکمیل نشده باشد، زمان تقویمی بین تاریخ شروع واقعی فعالیت و تاریخ داده گیری است؛ و در صورت تکمیل فعالیت، زمان تقویمی بین تاریخ شروع و پایان واقعی است.

مدیریت تعارض (Conflict Management)

مواجهه، کنترل و هدایت شرایط تعارض برای دستیابی به یک راه حل.

مسأله (Bug)

اثر منفی بر روی هدف پروژه که منجر به یک تهدید میشود.

منفعت (Benefit)

۱) اثر مثبتی است بر روی یکی از اهداف پروژه که به واسطه ی وقوع یک فرصت به دست می آید. ۲) پیامدی است که از اقدام ها، رفتارها، محصولات یا خدمات ناشی می شود و مزیتی را برای سازمان حامی یا مالک طرح در پِی دارد.

نتیجه/برونداد (Artifact)

اطلاعات عینی و ملموس در قالب یک مدرک یا فایل الکترونیکی. برای خلق، اصلاح و کنترل نتایج/بروندادها، فرآیندها به کار گرفته میشوند. در مواردی نتایج/بروندادها با چرخه ی عمر پروژه مرتبط هستند؛ به عنوان مثال برنامه زمانی در مرحله ی برنامه ریزی و تحلیل ریسک در خلال اجرای پروژه.

نمودار علت و معلول (Cause and Effect Diagram)

یک روش مبتنی بر تجزیه است که امکان ردیابی معکوس یک نتیجه را تا علت ریشه ای آن، فراهم می کند.

نمودار میله ای (Bar Chart)

نمایش گرافیکی از اطلاعات مربوط به برنامه زمانی پروژه است. در نمودار میله ای معمولاً فعالیت ها و یا مؤلفه های ساختار شکست کار در سمت چپ نمودار فهرست می شوند، تاریخ ها در بالا درج می شوند، و مدت فعالیت ها به صورت میله های افقی بر اساس تارخ جایگذاری میشوند. همچنین به تعریف Gantt Chart نیز مراجعه شود.

لوگو IPMP

کپی رایت © 2021
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت ایده ورزان سیستم

تماس با ما

تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوشش، پلاک 30، طبقه 5، واحد 9، شرکت ایده ورزان

کدپستی: 1551634431

تلفن و فکس : (10 خط)9127 9107 – 021

ایمیل: info@ipmp.ir

روزهای کاری و تعطیل

روزها و ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه

9:00 تا 17:30

روزهای تعطیل:

پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی

ما را دنبال کنید

Call Now Button