مفاهیم مدیریت پروژه

حق به کارگیری منابع پروژه، گسترش سرمایه ها، تصمیم گیری و ارائه تأییدهاست.

درخواست، تقاضا یا مطالبه حقوق فروشنده از خریدار و یا برعکس، در زمینه ی غرامت یا پرداخت، طبق ضوابط قانونی یک قرارداد است.

مفهومی منحصر به فرد برای هر سازمان است که مؤلفه های ملموس و ناملموس را در بر می گیرد. در حین به کارگیری مؤثر نظامات مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه، سازمان ها فرآیندهای تثبیت شده و قابل اتکایی را برای اهداف سازمانی و دستیابی به ارزش تجاری بیشتر از سرمایه گذاری های خود ، به کار می برند.

تخمین مصوب پروژه یا هریک از اعضای ساختار شکست کار یا هر یک از فعالیت هاست. همچنین به تعریف Estimate مراجعه کنید.

اقدام برای تصدیق، تصویب، تأیید یا توافق رسمی.

چگونگی و چرایی تفاوت یک ویرایش از مؤلفه های پیکره بندی را نسبت به ویرایش پیشین توصیف میکند.

وقوع هر گونه مغایرت در نتایج مورد انتظار است؛ مواردی که اقلام تحویلی بر اساس مشخصات فنی تکمیل می شوند و مشخصات فنی مذکور دارای خطا هستند.

تکنیکی است برای یافتن راه هایی برای منطبق نمودن فعالیت های دارای تأخیر، با برنامه پروژه، در جریان اجرای پروژه بکار گرفته می شود.

هرگونه مدرک یا [شواهد] ارتباطات که طرح های اولیه ی پروژه را تعریف می کند و می تواند شامل قرارداد، تفاهم نامه، توافق نامه، توافق های شفاهی، ایمیل و نظایر آن باشد.

مسؤول تأمین (خرید) محصولات، خدمات یا نتایج برای یک سازمان است.

درخواست های مربوط به توسعه یا کاهش محدود پروژه، اصلاح سیاست ها، فرآیندها، برنامه ها یا رویه ها، اصلاح هزینه ها، یا بودجه ها یا بازنگری زمانی است. درخواست های تغییر می توانند مستقسم یا غیر مستقیم، با منشأ داخلی با خارجی و اختیاری یا الزامی از منظر حقوقی/قراردادی باشند. تنها درخواستهای تغییر رسمی و مستند بررسی و صرفاً درخواستهای تغییر تأیید شده، اجرا می شوند.

نوعی درخواست تغییر است که در جریان کنترل یکپارچه تغییر، مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است.

توصیف کلیدی از پیش تعیین شده ایست که برای گروهبندی مؤلفه های بالقوه و تصویب شده به کار می رود تا تصمیگیری های آینده را تسهیل کند. دسته ها معمولاً مؤلفه های خود را به مجموعه ای از اهداف استراتژیک مرتبط می کنند.

تعداد دوره های زمانی [طی شده] از زمان آغاز پروژه تا تاریخ [تعیین] وضعیت پروژه (Project Status Date)

فهرست جامعی از تغییرات وارد شده در خلال پروژه است. این فهرست به طور معمول تاریخ وفوع تغییر و آثار آن را از منظر زمان، هزینه و ریسک را در بر می گیرد.

مجموعه ای از رویه های مستند رسمی که نحوه ی کنترل، تغییر و تصویب اقلام تحویلی پروژه و مستندات را تعریف میکنند. در اکثر حوزه های کاربردی سیستم کنترل تغییر، زیرمجموعه از سیستم مدیریت پیکربندی است.

یک نشانه عددی یا متنی کوتاه و منحصر به فرد است که به هر فعالیت تخصیص می یابد و برای متفاوت نمودن فعالیت های پروژه از دیگر فعالیت ها به کار می رود. معمولا در یک نمودار شبکه زمانی، شناسه فعالیت منحصر به فرد است.

کیفیتی که نشان دهنده توان انجام کاری مشخص است، قدرت فیزیکی، ذهنی، مالی یا قاونی برای انجام کار، مهارت یا استعداد ذاتی یا اکتسابی

یک تکنیک عمومی خلاقیت و جمع آوری داده هاست که می تواند توسط یک گروه از اعضای تیم یا کارشناسان تخصصی برای شناسایی ریسک ها، ایده ها یا راه حل مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.

منابعی (انسانی، مالی و داراییهای فیزیکی) که سازمان در اختیار مدیریت سبد پروژه برای انتخاب، سرمایه گذاری و اجرای مؤلفه های آن قرار می دهد.

رویداد یا شرایطی که هم اکنون وجود داشته و می تواند منجر به بروز ریسک شود.

فرضیات عوملی هستند که برای برنامه ریزی کارها، بدون هیچ اثبات یا نشانه ای، درست/واقعی/قطعی در نظر گرفته می شوند. فرضیات تمامی جنبه های برنامه ریزی پروژه را تحت تأثیر قرار داده، و ناشی از تکامل تدریجی پروژه هستند.تیم پروژه فرضیات را به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی، شناسایی، مستند و اعتبارسنجی میکند.اغلب فرضیات توأم با ریسک هستند.

جزئی از کارهای پروژه است که در طول دوره ای از پروژه انجام می شود.

شایستگی های مبتنی بر بلوغ مدیریت پروژه را که باید برای اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه و تحویل محصولات و خدمات مدیریت پروژه در یک سازمان وجود داشته باشد، در بر می گیرد. قابلیت ها، گام های در حال توسعه ای هستند که به یک یا چند راهکار مناسب (BP) منجر می شوند.

یک یا چند مقدار متنی یا عددی است که بیانگر ویژگی های کار است، یا [مشخصه ای است که] به گونه ای فعالیت ها را طبقه بندی می کند که امکان مرتب یا فیلتر نمودن فعالیت ها را در گزارش فراهم کند.

  1. پروژه های منفرد یا کارهای غیر پروژه ای که در قالب یک طرح گروه بندی شده اند.
  2. یک جزء منفرد از سبد پروژه که می تواند طرح، پروژه یا سایر کارها باشد.
  3. یک عنصر گسسته طرح یا سبد پروژه است.

۱) ویرایش مصوبی از محصول کار است که تنها در چارچوب رویه رسمی کنترل تغییرات می تواند تغییر کند و به عنوان منایی برای مقایسه به کار می رود. ۲) یک برنامه مصوب مبتنی بر زمان (برای یک پروژه، یک مؤلفه ساختار شکست کاری، یک بسته ی کاری یا یک فعالیت) با اعمال تغییرات تأیید شده در محدوده، زمان، هزینه و جنبه های فنی پروژه است. معمولاً منظور مبنای فعلی است، اما ممکن است مبنای اصلی یا سایر مبناها مورد نظر باشد و به طور معمول به همراه یک توصیف کننده (مبنای هزینه، مبنای زمان، مبنای سنجش عملکرد یا مبنای فنی) به کار می رود.

۱) یک مؤلفه ی محدود کننده است که بر اجرای پروژه، طرح، سبد پروژه یا فرآیند تأثیر می گذارد. ۲) شرایط، کیفیت یا احساس محدود بودن برای انجام یا عدم انجام کاری؛ یک انحصار یا محدودیت اجرایی [با منشاء] داخلی و خارجی برای یک پروژه که بر عملکرد پروژه یا فرآیند مؤثر است.

زمان تقویمی بین شروع و پایان یک فعالیت

در صورتی که فعالیت تکمیل نشده باشد، زمان تقویمی بین تاریخ شروع واقعی فعالیت و تاریخ داده گیری است؛ و در صورت تکمیل فعالیت، زمان تقویمی بین تاریخ شروع و پایان واقعی است.

مواجهه، کنترل و هدایت شرایط تعارض برای دستیابی به یک راه حل.

۱) اثر مثبتی است بر روی یکی از اهداف پروژه که به واسطه ی وقوع یک فرصت به دست می آید. ۲) پیامدی است که از اقدام ها، رفتارها، محصولات یا خدمات ناشی می شود و مزیتی را برای سازمان حامی یا مالک طرح در پِی دارد.

اطلاعات عینی و ملموس در قالب یک مدرک یا فایل الکترونیکی. برای خلق، اصلاح و کنترل نتایج/بروندادها، فرآیندها به کار گرفته میشوند. در مواردی نتایج/بروندادها با چرخه ی عمر پروژه مرتبط هستند؛ به عنوان مثال برنامه زمانی در مرحله ی برنامه ریزی و تحلیل ریسک در خلال اجرای پروژه.

یک روش مبتنی بر تجزیه است که امکان ردیابی معکوس یک نتیجه را تا علت ریشه ای آن، فراهم می کند.

نمایش گرافیکی از اطلاعات مربوط به برنامه زمانی پروژه است. در نمودار میله ای معمولاً فعالیت ها و یا مؤلفه های ساختار شکست کار در سمت چپ نمودار فهرست می شوند، تاریخ ها در بالا درج می شوند، و مدت فعالیت ها به صورت میله های افقی بر اساس تارخ جایگذاری میشوند. همچنین به تعریف Gantt Chart نیز مراجعه شود.