آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

آموزش، یکی از بخش های اساسی در پیاده سازی موفق یک PMIS است.
فرایند آموزش در استقرار IPMP به این شکل است که یک هسته چابک در سازمان شناسایی می شود و این هسته آموزش داده و در بهره برداری از سامانه فعال می شود.
در ادامه، این هسته چابک است که وظیفه انتقال آموزش به سایر لایه های سازمانی را برعهده است.
علی ای حال، ایده ورزان خود را موظف می داند که شرایطی را فراهم آورد که آموزش سامانه در تمامی لایه های سازمان محقق شود.