برای نمایش مشکلات و ریسک‌های پروژه در نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP از این ویجت استفاده می شود. در این بخش مشکلات پروژه لیست شده و فرد مسئول آن نیز تعیین می‌گردد. این ویجت با توجه به درجه اهمیت ریسک موارد ثبت شده را با رنگ‌های متفاوت که نمایانگر حساسیت آن مورد می‌باشد نمایش می‌دهد. شکل زیر شمای کلی این بخش را به تصویر کشیده است.

مدیریت ریسک پروژه