اخبار و رویدادهای پروژه با استفاده از ویجت اخبار پروژه بر روی داشبورد پروژه نمایان می‌شود. این ویجت امکان نمایش اخبار مختلف پروژه را دارا بوده و این امکان را نیز فراهم می‌آورد تا نخوه نمایش اخبار را نیز هر کاربر به سلیقه خود تغییر دهد. در این ویجت تعداد نمایش خبر را نیز محدود کرد. تصاویر زیر نشان‌دهنده این ویجت می‌باشند.

ویجت اخبار پروژه