ویجت قراردادها در نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP این امکان را فراهم می سازد تا کاربران لیستی جامع از قراردادهای پروژه را در صفحه داشبورد پروژه مشاهده نموده و از وضعیت هر کدام آگاهی یابند. این ویجت می‌تواند قراردادهای تاخیر یافته و یا قراردادهایی که وضعیت بحرانی دارند را نمایش دهد. عکس‌های زیر نشان‌دهنده ویجت قراردادها در داشبورد مدیریت پروژه مربوط به نرم افزار مدیریت پروژه می باشد.

ویجت قراردادهای پروژه