نفرساعت ثبت شده برای هر فعالیت، مدرک مهندسی، آیتم خرید و … در بسیاری از شرکتها اهمیت اساسی دارد. اطلاعات فعالیت پرسنل با استفاده از کاربرگ (TimeSheet) در IPMP ذخیره میشود. در صورت فعال بودن این امکان آیکون تایم شیت در بالای تمامی صفحات نرم افزار آمده و قابل استفاده است. امکانات این بخش در ادامه ذکر میشود:

  • امکان محاسبه خودکار زمان با شروع آیتم
  • تفکیک زمان فعالیت مفید
  • امکان ثبت فعالیتهای بین پروژه‌ای
  • امکان تفکیک گزارشات بر اساس دیسیپلینها، افراد، سطوح WBS و …
  • امکان تایید تایم شیت در 5 سطح

گزارش زمان تفکیکی یک مدرک بر اساس دیسیپلین

مدیریت تایم شیت کارکنان

انواع گزارشات تفکیکی (فردی، دیسیپلینی، سازمانی، پروژه ای و …) زمان صرف شده بر اساس تایم شیت

مدیریت تایم شیت کارکنان

مدیریت تایم شیت کارکنان